Tiến độ xây dựng dự án Saigon Avenue

Tiến độ xây dựng dự án Saigon Avenue

  • công trình đã hoàn thành hang mục phần móng vào ngày 20/04/2018
  • Công trình đã hoàn đậy nắp tang hầm (sàn tang 1) ngày 05/06/2018
  • Hiện đang gia công lắp đặt coppha, sắt dầm chuyển tang chuyển, dự kiến hoàn thành ngày 20/09/2018
  • Dự kiến thi công đổ bê tông sàn tang 6 vào ngày 08/10/2018
  • Dự kiến thi công đổ bê tông sàn tang 8 vào ngày 20/10/2018

 

Các tin khác