Tiến độ Saigon Avenue

– Công trình đã hoàn thành hạng mục phần móng vào ngày 20/4/2018
– Công trình đã hoàn đậy nắp tầng hầm (sàn tầng 1) ngày 05/6/2018
– Đã thi đổ bê tông sàn tầng 8 part 1 ngày 12/11/2018
– Đã thi đổ bê tông sàn tầng 8 part 2 ngày 11/11/2018
– Đang thi công cột, vách tầng 8 lên tầng 9 part 1 và part 2
– Dự kiến thi công đổ bê tông sàn tầng 10 vào ngày 2711/2018.
– Dự kiến thi công đổ bê tông sàn tầng 12 vào ngày 13/12/2018.

Các tin khác